HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Karta Obecné

background image

Karta Obecné

Tabulka 9-2

Karta Obecné vestavěného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nabídka Správa na ovládacím
panelu

Zobrazuje strukturu nabídky Správa na ovládacím panelu.

POZNÁMKA:

Na této obrazovce lze konfigurovat nastavení, vestavěný webový

server HP však poskytuje i rozšířené možnosti konfigurace, které jsou dostupné
prostřednictvím nabídky Správa.

Výstrahy

Umožňuje nastavení e-mailových upozornění pro různé události týkající se produktu
a spotřebního materiálu.

Automatické odesílání

Konfigurace produktu tak, aby odesílal automatické e-mailové zprávy týkající se
konfigurace produktu a spotřebního materiálu na určené e-mailové adresy.

Snímek ovládacího panelu

Zobrazuje snímek aktuální obrazovky na ovládacím panelu.

152

Kapitola 9 Správa a údržba

CSWW

background image

Tabulka 9-2

Karta Obecné vestavěného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka

Popis

Upravit další odkazy

Přidání nebo úprava odkazu na jiné webové stránky. Tento odkaz se zobrazí
v oblasti Další odkazy na všech stránkách vestavěného webového serveru HP.

Informace o objednávání

Zadejte informace o objednávaných náhradních tiskových kazetách. Tato informace
se objeví na stránce stavu spotřebního materiálu.

Informace o zařízení

Přidělení názvu a inventárního čísla produktu. Zadejte jméno hlavní kontaktní
osoby, která obdrží informace o produktu.

Jazyk

Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují informace vestavěného webového serveru
HP.

Datum a čas

Nastavení data a času nebo synchronizace s časovým serverem sítě.

Plánování spánku

Umožňuje nastavení nebo úpravu času probuzení, času spánku a zpoždění
přechodu do režimu spánku. Pro každý den v týdnu a pro volné dny lze nastavit
různé možnosti časovače.

Zálohování a obnovení

Vytvoří záložní soubor obsahující data produktu a uživatele. V případě potřeby lze
pomocí tohoto souboru obnovit data produktu.

Obnovit výrobní nastavení

Obnovení nastavení produktu na hodnoty stanovené ve výrobě.

Instalační služba řešení

Umožňuje instalaci softwarových programů jiných výrobců, které mohou rozšířit
funkce produktu.

Aktualizace firmwaru

Umožňuje stažení a instalaci souborů pro upgrade firmwaru.

Statistické služby

Poskytuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím statistiky úloh.