HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Prednost za postavke ispisa za Mac računala

background image

Prednost za postavke ispisa za Mac računala

Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.

Page Setup dialog box (Dijaloški okvir za postavljanje stranice): Odaberite Page Setup

(Postavljanje stranice) ili sličnu naredbu iz izbornika File (Datoteka) programa u kojemu radite

kako biste otvorili ovaj dijaloški okvir. Postavke koje ovdje promijenite mogle bi isključiti postavke

koje ste promijenili negdje drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu

naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški

okvir. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Print (Ispis) imaju nižu razinu prioriteta i neće

poništiti promjene napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Zadane postavke upravljačkog programa pisača: Zadane postavke upravljačkog

programa pisača određuju postavke korištene u svim zadacima ispisa, osim ako su postavke

promijenjene u dijaloškim okvirima Page Setup (Postavke stranice), Print (Ispis) ili Printer

Properties (Svojstva pisača).

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača

imaju nižu razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.