HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na upravljačkoj ploči

background image

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na upravljačkoj ploči

Tablica 7-1

Poruke o statusu potrošnog materijala

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

10.0X.Y0 Supply memory error
(Memorijska pogreška potrošnog materijala)

Uređaj ne može čitati ili upisivati na
memorijski čip ili u spremniku za ispis
nedostaje memorijski čip.

Vratite ili umetnite novi spremnik s tintom.

Black cartridge low (Razina u spremniku
za ispis crnom bojom je niska)

Uređaj signalizira kada je potrošni materijal
gotovo prazan. Vijek trajanja spremnika za
ispis može varirati. Ne morate odmah
zamijeniti spremnik za ispis, osim ako
kvaliteta ispisa više ne odgovara vašim
potrebama.

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva,
zamijenite spremnik za ispis. Razmislite o
kupnji zamjenskog spremnika za ispis kako
bi vam se našao pri ruci kad ugrađeni
spremnik za ispis dosegne kraj vijeka
trajanja.

Black cartridge very low (Razina u
spremniku za ispis crnom bojom je veoma
niska)

Uređaj signalizira kad je razina sadržaja
spremnika veoma niska. Stvarna iskoristivost
spremnika za ispis može varirati. Ne morate
odmah zamijeniti spremnik za ispis, osim
ako kvaliteta ispisa više nije prihvatljiva. Kad
HP -ov potrošni materijal dosegne donju
granicu, ističe HP -ovo Premium Protection
jamstvo za taj potrošni materijal.

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva,
zamijenite spremnik za ispis.

Incompatible <supply> (Nekompatibilan
potrošni materijal)

Naznačeni potrošni materijal nije
kompatibilan s ovim uređajem.

Zamijenite potrošni materijal drugim, koji je
namijenjen za ovaj uređaj.

Incompatible supplies (Potrošni materijal
nije kompatibilan)

Instaliran je potrošni materijal koji nije
namijenjen za ovaj uređaj. Uređaj ne može
ispisivati dok je taj potrošni materijal umetnut
u njega.

Pritisnite strelicu za dolje kako biste
označili nekompatibilan potrošni materijal.
Instalirajte potrošni materijal namijenjen za
ovaj uređaj.

Razina kompleta za održavanje je
niska

Razina kompleta za održavanje je niska.
Stvarni preostali vijek trajanja potrošnog
materijala može varirati. Bilo bi dobro da
imate rezervni komplet za održavanje kojeg
možete ugraditi kad kvaliteta ispisa postane
neprihvatljiva. Ne morate odmah zamijeniti
komplet za održavanje, osim ako je kvaliteta
ispisa postala neprihvatljiva.

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva,
zamijenite komplet za održavanje. Upute ste
dobili uz komplet za održavanje.

Razina kompleta za održavanje je
veoma niska

Razina kompleta za održavanje je veoma
niska. Stvaran vijek trajanja potrošnog
materijala može varirati. Ne morate odmah
zamijeniti komplet za održavanje, osim ako
je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva. Kad
HP -ov potrošni materijal dosegne donju
granicu, ističe HP -ovo Premium Protection
jamstvo za taj potrošni materijal.

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva,
zamijenite komplet za održavanje. Upute ste
dobili uz komplet za održavanje.

108

Poglavlje 7 Spremnici za ispis

HRWW

background image

Tablica 7-1

Poruke o statusu potrošnog materijala (Nastavak)

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

Replace <supply> (Zamjena potrošnog
materijala)

Uređaj signalizira kad je potrošni materijal
pri kraju procijenjenog vijeka trajanja.
Stvaran preostali vijek trajanja može se
razlikovati od procijenjenoga. Pripremite
zamjenski potrošni materijal, kako biste ga
umetnuli kad kvaliteta ispisa postane
neprihvatljiva. Potrošni materijal ne mora se
zamijeniti odmah, osim ako je kvaliteta
ispisa postala neprihvatljiva. Nakon što HP -
ov potrošni materijal dođe do kraja
približnog vijeka trajanja, ističe HP-ovo
jamstvo Premium Protection za taj potrošni
materijal.

Zamijenite navedeni potrošni materijal.

Ili konfigurirajte uređaj za nastavak ispisa
pomoću izbornika Rukovanje potrošnim
materijalom
.

Replace supplies (Zamijenite potrošni
materijal)

Dvije ili više stavki potrošnog materijala
nalaze se na kraju procijenjenog vijeka
trajanja. Stvaran preostali vijek trajanja
može se razlikovati od procijenjenoga.
Pripremite zamjenski potrošni materijal, kako
biste ga umetnuli kad kvaliteta ispisa postane
neprihvatljiva. Potrošni materijal ne mora se
zamijeniti odmah, osim ako je kvaliteta
ispisa postala neprihvatljiva. Nakon što HP -
ov potrošni materijal dođe do kraja
približnog vijeka trajanja, ističe HP-ovo
jamstvo Premium Protection za taj potrošni
materijal.

Pritisnite gumb strelice za dolje kako biste
vidjeli koji potrošni materijal valja zamijeniti.

Ili konfigurirajte uređaj za nastavak ispisa
pomoću izbornika Rukovanje potrošnim
materijalom
.

Supplies low (Razina potrošnog materijala
je niska)

Ova će poruka pojaviti nakon što najmanje
dvije stavke potrošnog materijala dosegnu
donju granicu. Stvaran vijek trajanja
potrošnog materijala može varirati. Pritisnite
gumb sa strelicom nadolje kako biste
vidjeli koji su potrošni materijali dosegnuli
nisku razinu. Ne morate odmah zamijeniti
potrošni materijal, osim ako je kvaliteta
ispisa postala neprihvatljiva. Kad HP -ov
potrošni materijal dosegne donju granicu,
ističe HP -ovo Premium Protection jamstvo za
taj potrošni materijal.

Za nastavak ispisa zamijenite potrošni
materijal ili ponovno konfigurirajte uređaj
pomoću izbornika Rukovanje potrošnim
materijalom
na upravljačkoj ploči.

Supplies very low (Razina potrošnog
materijala je veoma niska)

Ova će poruka pojaviti nakon što najmanje
dvije stavke potrošnog materijala dosegnu
donju granicu. Pritisnite gumb sa strelicom
nadolje kako biste vidjeli koji su potrošni
materijali dosegnuli nisku razinu. Stvaran
vijek trajanja potrošnog materijala može
varirati. Ne morate odmah zamijeniti
potrošni materijal, osim ako je kvaliteta
ispisa postala neprihvatljiva. Kad HP -ov
potrošni materijal dosegne donju granicu,
ističe HP -ovo Premium Protection jamstvo za
taj potrošni materijal.

Za nastavak ispisa zamijenite potrošni
materijal ili ponovno konfigurirajte uređaj
pomoću izbornika Rukovanje potrošnim
materijalom
na upravljačkoj ploči.

HRWW

Rješavanje problema sa spremnicima za ispis

109

background image

Tablica 7-1

Poruke o statusu potrošnog materijala (Nastavak)

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

Unsupported supply installed
(Instalirani potrošni materijal nije podržan)

Spremnik za ispis namijenjen je drugom HP-
ovom uređaju.

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva,
zamijenite spremnik s bojom.

Used supply in use (Upotrebljava se
rabljeni potrošni materijal)

Spremnik za ispis je već bio korišten.

Ako mislite da ste kupili izvorni HP-ov
potrošni materijal, idite na stranicu

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

110

Poglavlje 7 Spremnici za ispis

HRWW