HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - HP augstākas klases aizsardzības garantija: LaserJet printera kasetnes paziņojums par ierobežoto gar

background image

HP augstākas klases aizsardzības garantija:
LaserJet printera kasetnes paziņojums par
ierobežoto garantiju

Tiek garantēts, ka šim HP izstrādājumam nav materiālu vai ražošanas defektu.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, ja a) tie ir tikuši atkārtoti uzpildīti, apstrādāti, pārveidoti vai

jebkādā veidā nesankcionēti lietoti; b) to problēmas ir radušās nepareizas lietošanas vai neatbilstošas

glabāšanas dēļ vai arī tāpēc, ka printeris ir ticis izmantots vidē, kas neatbilst publicētajai šī

izstrādājuma specifikācijai; c) tie ir nolietoti.

Izstrādājumu garantijas apkalpošanai nododiet pirkšanas vietā (ar rakstisku problēmas aprakstu un

izdruku paraugiem) vai arī kontaktējieties ar HP klientu servisu. HP pēc savas izvēles bojāto

izstrādājumu nomainīs vai arī atmaksās tā iegādei iztērēto naudas summu.

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, AUGSTĀK MINĒTĀS GARANTIJAS IR IZSMEĻOŠAS UN

NEKĀDAS CITAS RAKSTĪTAS VAI MUTVĀRDOS IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMI NETIEK

TIEŠI VAI PASTARPINĀTI NOTEIKTI, UN HP IT SEVIŠĶI NEATZĪST JEBKĀDAS PASTARPINĀTI IZTEIKTAS

GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR IESPĒJĀM PĀRDOT, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN

PIELIETOJAMĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM.

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, HP VAI TĀS PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ VEIDĀ NAV ATBILDĪGI PAR

TIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM, KĀDAS DARBĪBAS SEKĀM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI

DATU ZUDUMU) VAI CITIEM BOJĀJUMIEM, JA ARĪ TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE

ATLĪDZINĀJUMI VAI KAS CITS.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ

APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS

LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA PĀRDOŠANU JUMS.

220

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW