HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iekārtas atmiņas instalēšana

background image

Iekārtas atmiņas instalēšana

Šai iekārtai ir viens DIMM slots.

UZMANĪBU!

Statiskās elektrības lādiņš var izraisīt elektronisko daļu bojājumus. Strādājot ar DIMM,

izmantojiet antistatisko aproci vai arī bieži pieskarieties DIMM antistatiskā iepakojuma virsmai un pēc

tam pieskarieties iekārtas atsegtajām metāla detaļām.

1.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai uzzinātu, cik liela atmiņa ir instalēta iekārtā, pirms pievienot

papildu atmiņu.

a. Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

b. Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Atskaites

Konfigurācija/statusa lapas

Konfigurācijas lapa

162

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

2.

Kad konfigurācijas lapa ir izdrukāta, izslēdziet produktu.

3.

Atvienojiet strāvas vadu un interfeisa kabeli.

4.

Noņemiet labās puses paneli, bīdot to iekārtas aizmugures daļas virzienā, lai to attaisītu.

LVWW

Instalējiet atmiņu un iekšējās USB ierīces

163

background image

5.

Atveriet piekļuves vāku, velkot aiz metāla izciļņa.

6.

Izņemiet DIMM no antistatiskā iepakojuma.

UZMANĪBU!

Lai samazinātu statiskās elektrības radīto bojājumu iespēju, vienmēr uzvelciet

elektrostatiskās izlādes (ESD) aproci vai pirms rīkošanās ar DIMM pieskarieties antistatiskā

iepakojuma virsmai.

7.

Turiet DIMM aiz malām un salāgojiet DIMM ierobojumus ar DIMM slotu. (Pārbaudiet, vai fiksatori

katrā DIMM slota pusē ir atvērti.)

164

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

8.

Iespiediet DIMM tieši slotā un stingri piespiediet. Pārliecinieties, vai fiksatori katrā DIMM slota

pusē nofiksējas savā vietā.

9.

Aizveriet piekļuves vāku un stingri piespiediet, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

10.

Atlieciet atpakaļ labās puses paneli. Salāgojiet paneļa izciļņus ar iekārtas atverēm un stumiet

paneli iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

LVWW

Instalējiet atmiņu un iekšējās USB ierīces

165

background image

11.

Pievienojiet interfeisa kabeli un strāvas vadu.

12.

Ieslēdziet iekārtu.

166

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW