HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iekšējo USB ierīču instalēšana

background image

Iekšējo USB ierīču instalēšana

Iekārtai ir divi iekšējie USB porti.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Atvienojiet strāvas vadu un interfeisa kabeli.

3.

Noņemiet labās puses paneli, bīdot to iekārtas aizmugures daļas virzienā, lai to attaisītu.

LVWW

Instalējiet atmiņu un iekšējās USB ierīces

169

background image

4.

Atveriet piekļuves vāku, velkot aiz metāla izciļņa.

5.

Atrodiet USB portus pie formatētāja plates apakšējās daļas. Ievietojiet USB ierīci vienā no portiem.

UZMANĪBU!

Lai novērstu statiskās elektrības radītus formatētāja plates bojājumus, ar roku

pieturiet metālisko piekļuves vāku, kamēr ievietojat USB ierīci ar otru roku. Ja šīs darbības laikā

aizejat prom no iekārtas, vienmēr pieskarieties metāliskajam piekļuves vākam, lai noņemtu

elektrības lādiņu pirms darba turpināšanas.

6.

Aizveriet piekļuves vāku un stingri piespiediet, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

170

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

7.

Atlieciet atpakaļ labās puses paneli. Salāgojiet paneļa izciļņus ar iekārtas atverēm un stumiet

paneli iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

8.

Pievienojiet interfeisa kabeli un strāvas vadu.

9.

Ieslēdziet iekārtu.

LVWW

Instalējiet atmiņu un iekšējās USB ierīces

171