HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vadības paneļa izkārtojums

background image

Vadības paneļa izkārtojums

Izmantojiet vadības paneli informācijas saņemšanai par iekārtu un darba statusu un iekārtas

konfigurēšanai.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Numurs

Poga vai indikators

Funkcija

1.

Vadības paneļa displejs

Parāda statusa informāciju, izvēlnes, palīdzības informāciju un kļūdas
ziņojumus.

2.

Augšup vērstā bultiņa

Naviģē uz iepriekšējo saraksta vienumu vai palielina skaitlisko vienumu
vērtību.

3.

Palīdzības poga

Sniedz informāciju par vadības paneļa displejā redzamo ziņojumu.

4.

poga

Labi

Saglabā atlasīto vienuma vērtību.

Veic darbību, kas saistīta ar vadības paneļa displejā iezīmēto vienumu

Dzēš kļūdas stāvokli, ja šis stāvoklis ir dzēšams.

5.

Poga Stop (Apturēt)

Atceļ pašreizējo drukas darbu un izdzēš tā lappuses no iekārtas.

6.

Lejup vērstā bultiņa

Naviģē uz nākamo saraksta vienumu vai samazina skaitlisko vienumu vērtību.

7.

Atpakaļvērstā bultiņa

Pāriet atpakaļ par vienu līmeni izvēlņu kokā vai par vienu skaitļa kārtu.

8.

poga Mājas

Atver un aizver izvēlnes.

9.

Gatavības indikators

On (Ieslēgts): Iekārta ir tiešsaistē un gatava pieņemt datus drukāšanai.

Off (Izslēgts): Iekārta nevar pieņemt datus, jo tā ir nesaistē (pauzēta) vai
tajā radusies kļūda.

Blinking (Mirgošana): Iekārta pāriet nesaistē. Iekārta aptur pašreizējā
drukas darba apstrādi un noņem visas aktīvās lappuses no papīra ceļa.

10.

Datu indikators

On: (Ieslēgts) Iekārtai ir dati drukāšanai, bet tā gaida, līdz tiks saņemti
visi dati.

Off: (Izslēgts) Iekārtai nav datu drukāšanai.

Blinking (Mirgošana): Iekārta apstrādā vai drukā datus.

12

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Numurs

Poga vai indikators

Funkcija

11.

Brīdinājuma indikators

On: (Ieslēgts) Iekārtai radusies problēma. Skatīt vadības paneļa displeju.

Off: (Izslēgts) Iekārta darbojas bez kļūdām.

Blinking (Mirgošana): Jāveic darbība. Skatīt vadības paneļa displeju.

12.

Poga Folder (Mape) vai

STAR (Secure Transaction
Access Retrieval)

PIEZĪME.

Šis vienums nav

iekļauts modeļos M601.

Nodrošina ātru piekļuvi izvēlnei Izgūt darbu.

13.

Atpakaļatkāpes poga

PIEZĪME.

Šis vienums nav

iekļauts modeļos M601.

Atjauno noklusējuma vērtības un iziet no palīdzības ekrāna.

14.

Ciparu tastatūra.

PIEZĪME.

Šis vienums nav

iekļauts modeļos M601.

Ievada skaitliskās vērtības.

LVWW

Vadības paneļa izkārtojums

13