HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Generelle innstillinger-menyen

background image

Generelle innstillinger-menyen

Visning: På produktets kontrollpanel trykker du på knappen Hjem , velger Administrasjon-
menyen, og deretter velger du Generelle innstillinger-menyen.

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-4

Generelle innstillinger-menyen

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Innstillinger for dato/
tid

Dato/tid-format

Datoformat

DD/MMM/ÅÅÅÅ

MMM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ/MMM/DD

Tidsformat

12 timer (AM/PM)

24 timer

Dato/tid

Dato

Måned

Dag

År

Velg verdier fra listene.

18

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW

background image

Tabell 2-4

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Tid

Time

Minutt

AM/PM

Velg verdier fra listene.

Tidssone

Velg tidssone fra listen.

Juster for sommertid

*

Av

Energiinnstillinger

Innstillinger for
dvaletid

Tidtaker for Sleep/
Auto av

Aktivert*

Deaktivert

Sleep/Auto av etter

Hvis

du

aktiverte

tidtakeren for sleep/auto
av, angir du en verdi
mellom 0 og
120 minutter.

Standardverdi:
30 minutter

Wake/Auto på
hendelser

Alle hendelser*

Nettverksport

Bare strømknapp

Utskriftskvalitet

Bildejustering

Juster skuff <X>

Skriv ut testside

X1-skift

Y1-skift

X2-skift

Y2-skift

–5,00 mm til 5,00 mm

Juster papirtyper

Velg fra en liste over
papirtyper som produktet
støtter. De tilgjengelige
alternativene er de
samme for alle
papirtypene.

Utskriftsmodus

Velg fra en liste over
utskriftsmodi.

Bestandig modus

Normal

Opp

Ned

Fuktighetsmodus

Normal

Høy

Gjenopprett moduser

NOWW

Administrasjon-menyen

19

background image

Tabell 2-4

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Optimaliser

Linjedetalj

Normal*

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Av

Gjenopprett
optimalisering

Oppløsning

300 x 300 ppt

600 x 600 ppt

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Av

*

Economode

Av*

Tonertetthet

Verdiområde: 1 - 5

Standard = 3

Stillemodus

Av*

Ny utskrift

Auto*

Av

Behandle lagrede
jobber

Lagringsgrense for
hurtigkopieringsjobb

1-100

Standard = 32

Tid for holdt
hurtigkopieringsjobb

Av*

1 time

4 timer

1 dag

1 uke

Standard
mappenavn

20

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW

background image

Tabell 2-4

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Sorter lagrede jobber
etter

Jobbnavn*

Dato

Gjenopprett
fabrikkinnstillinger