HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Hewlett-Packards begrensede garanti

background image

Hewlett-Packards begrensede garanti

HP-PRODUKT

VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn,
M602x, M603n, M603dn, M603xh

Ett års reparasjonsgaranti ved retur til servicested

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren/kunden, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP skal være uten

mangler i materiale og utførelse i det tidsrommet som er angitt ovenfor, etter kjøpsdatoen. Hvis HP

mottar melding om slike mangler innenfor garantiperioden, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller

erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. Erstatningsprodukter kan enten være nye, eller

fungere som nye produkter.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter

kjøpsdatoen, i det tidsrommet som er angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når

programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i

garantiperioden, vil HP erstatte eventuell programvare som ikke utfører programinstruksjonene på grunn

av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i

stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på

full refusjon av kjøpesummen forutsatt at du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært tilfeldig

brukt.

Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller

kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte

endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e)

feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

GARANTIENE OVENFOR ER EKSKLUSIVE, I DEN UTSTREKNING DE ER TILLATT IFØLGE LOKAL

LOVGIVNING, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER

MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HP FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALLE

UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM GJELDER SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE

KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. Noen land/regioner, stater eller

provinser tillater ikke begrensninger på varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller

unntaket gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og

det kan hende at du også har andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, stat til stat

eller provins til provins.

HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner eller alle steder der HP tilbyr støtte for dette

produktet, og der HP har markedsført dette produktet. Nivået på den garantiservicen du får, kan

variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke endre formen eller funksjonen til produktet for at det

skal kunne brukes i land/regioner der det ikke var ment å brukes av lovmessige eller

reguleringsmessige grunner.

I DEN GRAD GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER RETTSMIDLENE I DENNE

GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM

ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR

TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER

214

Tillegg B Service og kundestøtte

NOWW

background image

(INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM

GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, ELLER

ANNET. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige

skader eller følgeskader. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor kanskje ikke for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT

I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET

TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE

PRODUKTET.

NOWW

Hewlett-Packards begrensede garanti

215