HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Funkcje HP Utility

background image

Funkcje HP Utility

Narzędzie HP Utility zawiera strony otwierane po kliknięciu listy Configuration Settings

(Ustawienia konfiguracji). W tabeli poniżej opisano czynności, które można wykonywać na tych

stronach. Kliknięcie łącza HP Support (Pomoc techniczna HP) u góry każdej ze stron umożliwia

uzyskiwanie dostępu do pomocy technicznej, składanie zamówień na materiały eksploatacyjne,

rejestrację online oraz dostęp do informacji na temat recyklingu i zwrotów.

Menu

Pozycja

Opis

Information And
Support (Informacje
oraz wsparcie)

Stan materiałów
eksploatacyjnych

Przedstawia stan materiałów eksploatacyjnych oraz łącza
umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych online.

Informacje o
urządzeniu

Wyświetla informacje na temat aktualnie wybranego urządzenia.

File Upload
(Przesyłanie pliku)

Przesyła pliki z komputera do urządzenia.

Upload Fonts
(Przesyłanie
czcionek)

Przesyła pliki czcionek z komputera do urządzenia.

Aktualizuj
oprogramowanie
sprzętowe

Przesyła plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do
urządzenia.

Polecenia

Wysyła znaki specjalne lub polecenia drukowania do urządzenia po
zakończeniu zadania wydruku.

Printer Settings
(Ustawienia
drukarki)

Trays Configuration
(Konfiguracja
podajników)

Umożliwia zmianę domyślnych ustawień podajnika.

Tryb ekonomiczny i
gęstość toneru

Zmienia gęstość tonera, aby jego wykorzystanie było bardziej
ekonomiczne.

54

Rozdział 4 Używanie produktu z komputerami Mac

PLWW

background image

Menu

Pozycja

Opis

Rozdzielczość

Ustawia domyślną rozdzielczość druku urządzenia.

Urządzenia
wyjściowe

Zarządza ustawieniami opcjonalnych akcesoriów wyjściowych.

Duplex Mode (Tryb
drukowania
dwustronnego)

Włącza tryb automatycznego drukowania dwustronnego.

Stored Jobs (zadania
przechowywane)

Zarządza zadaniami drukowania przechowywanymi na dysku
twardym urządzenia.

E-mail Alerts
(Powiadomienia e-
mail)

Konfiguruje urządzenie do wysyłania powiadomień e-mail dla
określonych zdarzeń.

Ustawienia sieciowe

Umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych takich jak IPv4 czy
IPv6.

Supplies
Management
(Zarządzanie
materiałami
eksploatacyjnymi)

Umożliwia skonfigurowanie działania urządzenia w przypadku, gdy
kończy się czas żywotności materiałów eksploatacyjnych.

Protect Direct Ports
(Ochrona portów
bezpośrednich)

Umożliwia wyłączenie opcji drukowania za pośrednictwem portu
USB lub portów równoległych.

Additional Settings
(Dodatkowe
ustawienia)

Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP.