HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Podporované veľkosti papiera

background image

Podporované veľkosti papiera

Tento výrobok podporuje viacero veľkostí papiera a dokáže sa prispôsobiť rôznym médiám.

POZNÁMKA:

Najlepšie výsledky získate, ak pred tlačou vyberiete v ovládači tlačiarne správny

formát a typ papiera.

Tabuľka 6-1

Podporované veľkosti papiera a tlačových médií

Formáty a rozmery

Zásobník
č. 1

Zásobník
č. 2
a voliteľn
é
zásobník
y na 500
hárkov

Voliteľný
zásobník
na 1500
hárkov

Voliteľný
podávač
obálok

Voliteľná
duplexná
jednotka

Voliteľný
stohovač
alebo
zošívačka/
stohovač

Voliteľná
schránka
s piatimi
priehradk
ami

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive:

184 x 267 mm

(Iba stohovač)

A5

148 x 210 mm

(Iba stohovač)

8.5 x 13

216 x 330 mm

(Iba stohovač)

B5 (JIS)

182 x 257 mm

(Iba stohovač)

Double Postcard (JIS)
(Dvojitá pohľadnica (JIS))

148 x 200 mm

16K

197 x 273 mm

(Iba stohovač)

Custom (Vlastná veľkosť)

76 x 127 mm až 216 x
356 mm

(3,0 x 5,0 palca až
8,5 x 14 palcov)

SKWW

Podporované veľkosti papiera

77

background image

Tabuľka 6-1

Podporované veľkosti papiera a tlačových médií (pokračovanie)

Formáty a rozmery

Zásobník
č. 1

Zásobník
č. 2
a voliteľn
é
zásobník
y na 500
hárkov

Voliteľný
zásobník
na 1500
hárkov

Voliteľný
podávač
obálok

Voliteľná
duplexná
jednotka

Voliteľný
stohovač
alebo
zošívačka/
stohovač

Voliteľná
schránka
s piatimi
priehradk
ami

Custom (Vlastná veľkosť)

148 x 210 mm až 216 x
356 mm

(5,83 x 8,27 palca až
8,5 x 14 palcov)

(Iba stohovač)

Envelope Commercial
#10 (Obchodná obálka
č. 10)

105 x 241 mm

Envelope DL ISO (Obálka
DL ISO)

110 x 220 mm

Envelope C5 ISO (Obálka
C5 ISO)

162 x 229 mm

Envelope B5 ISO (Obálka
B5 ISO)

176 x 250 mm

Envelope Monarch
#7-3/4 (Obálka Monarch
č. 7-3/4)

98 x 191 mm

1

Vlastné veľkosti nemožno zošívať, možno ich však stohovať do výstupných zásobníkov.

78

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW