HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Funkcie aplikácie HP Utility

background image

Funkcie aplikácie HP Utility

Program HP Utility pozostáva z viacerých stránok, ktoré otvoríte kliknutím na možnosti uvedené v

zozname Configuration Settings (Konfiguračné nastavenia). V nasledujúcej tabuľke je

uvedený prehľad úloh, ktoré môžete vykonávať zo stránok programu. V hornej časti každej stránky

získate kliknutím na prepojenie HP Support (Podpora produktov spoločnosti HP) prístup k

technickej podpore, objednávaniu spotrebného materiálu online, registrácii online a informáciám o

recyklácii a vrátení.

Ponuka

Položka

Popis

Information And
Support (Informácie a
podpora)

Supplies Status (Stav
spotrebného
materiálu)

Ukazuje stav spotrebného materiálu v zariadení a poskytuje
prepojenia za účelom objednania spotrebného materiálu on-line.

Device Information
(Informácie o
zariadení)

Ukazuje informácie o práve zvolenom zariadení.

File Upload (Prenos
súborov)

Prenáša súbory z počítača do zariadenia.

Upload Fonts (Prenos
písiem)

Prenáša súbory so znakovými súpravami z počítača do zariadenia.

Update Firmware
(Aktualizácia
firmvéru)

Prenáša súbor s aktualizáciou firmvéru do zariadenia.

Commands (Príkazy)

Odosiela špeciálne znaky alebo príkazy na tlač do zariadenia po
tlačovej úlohe.

Printer Settings
(Nastavenia
tlačiarne)

Trays Configuration
(Konfigurácia
zásobníkov)

Zmena predvoleného nastavenia zásobníkov.

Economode & Toner
Density (Ekonomický
režim a hustota
tonera)

Umožňuje zmeniť hustotu tonera tak, aby sa používal šetrnejšie.

54

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW

background image

Ponuka

Položka

Popis

Resolution
(Rozlíšenie)

V zariadení nastaví predvolené rozlíšenie tlače.

Output Devices
(Výstupné
zariadenia)

Umožňuje spravovať nastavenia voliteľného výstupného príslušenstva.

Duplex Mode (Režim
obojstrannej tlače)

Spustenie automatickej obojstrannej tlače.

Stored Jobs (Uložené
úlohy)

Spravuje tlačové úlohy, ktoré sú uložené na pevnom disku
zariadenia.

E-mail Alerts
(Výstrahy zasielané
e-mailom)

Nastaví zariadenie na odosielanie e-mailových oznamov o výskyte
určitých udalostí.

Network Settings
(Nastavenia siete)

Konfiguruje sieťové nastavenia, ako sú nastavenia IPv4 a IPv6.

Supplies
Management (Správa
spotrebného
materiálu)

Konfiguruje spôsob správania produktu, keď sa spotrebný materiál
blíži k odhadovanému koncu životnosti.

Protect Direct Ports
(Ochrana priamych
portov)

Vypne tlač cez rozhranie USB alebo paralelné porty.

Additional Settings
(Dodatočné
nastavenia)

Poskytuje prístup k vstavanému webovému serveru HP.