HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Výmena tlačovej kazety

background image

Výmena tlačovej kazety

1.

Otvorte horný kryt.

2.

Z tlačiarne vyberte spotrebovanú tlačovú

kazetu.

3.

Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu. Do obalu

vložte spotrebovanú tlačovú kazetu určenú na

recykláciu.

SKWW

Pokyny na výmenu

101

background image

4.

Uchopte tlačovú kazetu za obe strany a jemne

ňou pokývajte, aby sa toner rozložil po celej

kazete.

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa uzáveru

ani valca.

5.

Z novej tlačovej kazety odstráňte prepravný

zámok a prepravnú pásku. Zámok a pásku

zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

6.

Zarovnajte tlačovú kazetu s vodiacimi lištami

v tlačiarni, vložte tlačovú kazetu tak, aby

pevne zapadla, a potom zatvorte horný kryt.

Po chvíli sa na ovládacom paneli zobrazí

hlásenie Pripravené.

7.

Inštalácia je ukončená. Vložte spotrebovanú

tlačovú kazetu do škatule, v ktorej bola

vložená nová kazeta. Pokyny k recyklácii

kazety nájdete v priloženom usmerneniu k

recyklácii.

8.

Ak používate tlačovú kazetu od iného výrobcu

než HP, sledujte ďalšie pokyny, ktoré sa

zobrazia na ovládacom paneli tlačiarne.

102

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW