HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Licenčna pogodba za končnega uporabnika

background image

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME NATANČNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba za

končnega uporabnika (»EULA«) je pogodba med (a) vami (posameznikom ali subjektom, ki ga

zastopate) in (b) družbo Hewlett-Packard Company (»HP«), ki ureja uporabo programske opreme

(»programska oprema«). Ta EULA ne velja, če je med vami in družbo HP ali njenimi dobavitelji

sklenjena ločena licenčna pogodba za programsko opremo, vključno z licenčno pogodbo v elektronski

dokumentaciji. Izraz »programska oprema« lahko vključuje (i) povezane nosilce podatkov, (ii) navodila

in drugo tiskano gradivo ter (iii) dokumentacijo v elektronski obliki (skupaj »uporabniška

dokumentacija«).

PRAVICE ZA PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO LE POD POGOJEM, DA SOGLAŠATE Z VSEMI

DOLOČILI IN POGOJI TE EULE. ČE NAMESTITE, KOPIRATE, PRENESETE ALI DRUGAČE UPORABITE

PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE POGOJE, DOLOČENE S TO EULO. ČE SE NE STRINJATE Z

EULO, NE NAMEŠČAJTE, PRENAŠAJTE ALI KAKO DRUGAČE UPORABLJAJTE PROGRAMSKE

OPREME. ČE STE KUPILI PROGRAMSKO OPREMO, VENDAR SE NE STRINJATE Z EULO, VRNITE

PROGRAMSKO OPREMO V ŠTIRINAJSTIH DNEH NA KRAJ NAKUPA ZARADI POVRAČILA CENE

NAKUPA; ČE JE PROGRAMSKA OPREMA NAMEŠČENA V DRUGEM IZDELKU HP ALI JE NA VOLJO

PREK NJEGA, LAHKO VRNETE CELOTNI NEUPORABLJENI IZDELEK.

1.

PROGRAMSKA OPREMA TRETJIH OSEB. Poleg HP-jeve lastne programske opreme (»HP-jeva

programska oprema«) lahko programska oprema obsega tudi tako, ki je na voljo na podlagi

licenc tretjih oseb podjetij (»programska oprema tretjih oseb« in »licenca tretjih oseb«). Morebitna

programska oprema tretjih oseb se vam licencira na podlagi pogojev in določil upoštevne licence

tretje osebe. Licenca tretje osebe je običajno v datoteki, imenovani »license.txt« ali »readme«. Če

je ne najdete, se obrnite na HP-jevo podporo. Če licence tretjih oseb vključujejo licence, ki dajejo

na voljo izvorno kodo (npr. splošna javna licenca GNU), ustrezna izvorna koda pa ni priložena

programski opremi, preverite strani za podporo izdelka na HP-jevem spletnem mestu (hp.com),

kjer je navedeno, kje lahko dobite zadevno izvorno kodo.

2.

LICENČNE PRAVICE. Pod pogojem, da ravnate skladno z vsemi pogoji in določili te licenčne

pogodbe za končnega uporabnika, boste imeli te pravice:

a. Uporaba. HP vam podeljuje licenco za uporabo enega izvoda HP-jeve programske opreme.

»Uporaba« pomeni namestitev, kopiranje, shranjevanje, nalaganje, izvajanje, prikazovanje

ali drugačno uporabo HP-jeve programske opreme. HP-jeve programske opreme ne smete

spremeniti, kakršnih koli funkcij za licenciranje ali nadzor v HP-jevi programski opremi pa ne

smete onemogočiti. Če HP to programsko opremo dobavlja za uporabo z izdelkom za

obdelavo slik ali tiskanje (na primer, če je programska oprema tiskalniški gonilnik, vdelana

programska oprema ali dodatek), se lahko HP-jeva programska oprema uporablja samo s

takim izdelkom (»izdelek HP«). V uporabniški dokumentaciji so lahko navedene še dodatne

omejitve uporabe. HP-jeve programske opreme ne smete razdeliti na sestavne dele in jih

uporabljati. HP-jeve programske opreme ne smete distribuirati.

b. Kopiranje. Vaša pravica kopiranja pomeni, da lahko naredite arhivske ali varnostne kopije

HP-jeve programske opreme pod pogojem, da vsaka kopija vsebuje vsa lastniška obvestila

izvirne HP-jeve programske opreme in se uporablja samo za varnostno kopiranje.

3.

NADGRADNJE. Če želite uporabiti HP-jevo programsko opremo, ki jo ta dobavi kot nadgradnjo,

posodobitev ali dopolnilo (skupaj imenovana »nadgradnja«), mora najprej imeti licenco za

prvotno HP-jevo programsko opremo, ki jo HP določi kot upravičeno do nadgradnje. Prvotne HP-

jeve programske opreme, ki jo nadomešča nadgradnja, ne smete več uporabljati. Ta licenčna

222

Dodatek B Pomoč in podpora

SLWW

background image

pogodba za končnega uporabnika velja za vse nadgradnje, razen če HP z nadgradnjo dobavi

tudi druge pogoje. V primeru nasprotja med to licenčno pogodbo za končnega uporabnika in

takimi drugimi pogoji se uporabljajo slednji.

4.

PRENOS.

a. Prenos tretjim osebam. Prvotni končni uporabnik HP-jeve programske opreme lahko to

opremo enkrat prenese drugemu končnemu uporabniku. Vsak prenos mora vključevati vse

sestavne dele, nosilce podatkov, uporabniško dokumentacijo, to licenčno pogodbo za

končnega uporabnika in, če je primerno, potrdilo o pristnosti. Prenos ne more biti posreden,

na primer kot konsignacija. Uporabnik, ki prejema preneseno programsko opremo, mora

pred prenosom sprejeti to licenčno pogodbo za končnega uporabnika. Vaša licenca

samodejno preneha veljati po prenosu HP-jeve programske opreme.

b. Omejitve. HP-jeve programske opreme ne smete dajati v najem ali zakup in je posojati ali

uporabljati za komercialno razdeljeno ali množično rabo. HP-jeve programske opreme ne

smete podlicencirati, prenesti njenega lastništva ali je drugače prenesti, razen kot je izrecno

določeno v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

5.

LASTNIŠKE PRAVICE. Vse pravice intelektualne lastnine v HP-jevi programski opremi in

uporabniški dokumentaciji so last HP-ja ali njegovih dobaviteljev in so zakonsko zaščitene,

vključno z upoštevno zakonodajo o avtorskih pravicah, poslovnih skrivnostih, patentih in

blagovnih znamkah. S programske opreme je prepovedano odstraniti kakršne koli oznake

izdelka, obvestila o avtorskih pravicah ali lastniške omejitve.

6.

OMEJITVE ZA OBRATNO INŽENIRSTVO. Na HP-jevi programski opremi ne smete izvajati

obratnega inženirstva, obratnega prevajanja ali zbiranja, razen do mere, ki jo dovoljuje

upoštevna zakonodaja, in samo do nje.

7.

SOGLASJE ZA UPORABO PODATKOV. HP in njegova lastniško povezana podjetja lahko zbirajo

in uporabljajo tehnične podatke, ki jih razkrijete v okviru (i) svoje uporabe programske opreme ali

izdelka HP ali (ii) pri izvajanju podpornih storitev, povezanih s programsko opremo ali izdelkom

HP. Za vse take podatke velja HP-jev pravilnik o zasebnosti. HP takih podatkov ne bo uporabljal v

obliki, ki omogoča vašo osebno prepoznavo, razen do mere, potrebne za izboljšanje vaše

uporabe ali za izvajanje storitev podpore.

8.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. Ne glede na morebitno škodo, ki jo lahko utrpite, sta na podlagi

te licenčne pogodbe za končnega uporabnika celotna odgovornost HP-ja in njegovih dobaviteljev

ter vaše edino pravno sredstvo iz te licenčne pogodbe za končnega uporabnika omejena na

znesek, ki ste ga dejansko plačali za izdelek ali 5,00 USD, odvisno, kaj je več. DO NAJVEČJE

MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, NE BODO HP IN NJEGOVI

DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO,

NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z ODŠKODNINO ZA

IZGUBLJEN DOBIČEK, IZGUBLJENE PODATKE, PREKINITEV POSLOVANJA, TELESNE POŠKODBE

ALI IZGUBO ZASEBNOSTI), KAKOR KOLI POVEZANO Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO

UPORABE PROGRAMSKE OPREME, ČETUDI JE BIL HP ALI KATERI KOLI NJEGOV DOBAVITELJ

OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE IN TUDI ČE ZGORAJ NAVEDENO PRAVNO

SREDSTVO NE IZPOLNJUJE SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. Nekatere zvezne države ali

druge pristojnosti ne dovolijo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, tako da

zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

9.

STRANKE V DRŽAVNI UPRAVI ZDA. Programska oprema je bila razvita izključno na zasebne

stroške. Vsa programska oprema je komercialna računalniška programska oprema v pomenu

SLWW

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

223

background image

upoštevnih predpisov o nabavi. Skladno s tem in na podlagi predpisov ZDA FAR 48 CFR 12.212

in DFAR 48 CFR 227.7202 uporabo, podvajanje in razkritje programske opreme, ki ga izvede

državna uprava ZDA ali njen podpogodbenik oziroma se izvede zanjo ali za podpogodbenika,

urejajo izključno pogoji in določila, navedeni v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika,

razen določil, ki so v nasprotju z upoštevno zavezujočo zvezno zakonodajo.

10.

SKLADNOST Z IZVOZNO ZAKONODAJO. Ravnati morate skladno z vso zakonodajo, pravili in

predpisi, ki (i) veljajo za uvoz in izvoz programske opreme oziroma (ii) omejujejo uporabo

programske opreme, vključno z morebitnimi omejitvami glede širjenja jedrskega, kemičnega ali

biološkega orožja.

11.

PRIDRŽANJE PRAVIC. HP in njegovi dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno

dodeljene v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

224

Dodatek B Pomoč in podpora

SLWW