HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Instaliranje softvera

background image

Instaliranje softvera

1.

Instalirajte softver sa CD-a. Kliknite na ikonu uređaja, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Ako niste dodali štampač u postupku instaliranja sa CD-a, pređite na sledeći korak.

2.

Otvorite meni Apple na računaru , kliknite na meni System Preferences (Sistemski
izbori)
, a zatim kliknite na ikonu Print & Fax (Štampanje i faks).

3.

Kliknite na znak (+) u donjem levom uglu kolone Printer Names (Nazivi štampača).

Podrazumevano, Mac OS X koristi Bonjour metod za pronalaženje upravljačkog programa i

dodavanje uređaja u iskačući meni sa štampačima. U većini situacija ovo je najbolji metod. Ako

Mac OS X ne može da pronađe upravljački program HP štampača, prikazaće se poruka o grešci.

Ponovo instalirajte softver.

Ako povezujete uređaj sa velikom mrežom, možda ćete morati da koristite IP štampanje za

povezivanje umesto Bonjour metoda. Pratite ove korake:

a. U prozoru Add Printer (Dodavanje štampača), kliknite na dugme IP Printer (IP

štampač).

b. U padajućoj listi Protocol (Protokol) izaberite opciju HP Jetdirect-Socket (Utičnica

za HP Jetdirect). Unesite IP adresu uređaja ili ime glavnog računara za uređaj. U

padajućoj listi Print Using (Štampaj na) izaberite model uređaja, ukoliko nije već

izabran.

4.

Odštampajte probnu stranicu iz bilo kog programa da biste proverili da li je softver pravilno

instaliran.

52

Poglavlje 4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom

SRWW