HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - AirPrint

background image

AirPrint

Direktno štampanje pomoću Apple aplikacije AirPrint je podržano za opertivni sistem iOS 4,2 ili noviji.

Koristite AirPrint za direktno štampanje na uređaju sa iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS ili noviji) ili iPod

touch (treća generacija ili noviji) uređaja u sledećim aplikacijama:

Mail (Pošta)

Photos (Fotografije)

Safari

Određenim aplikacijama nezavisnih proizvođača

Da biste koristili AirPrint, uređaj mora biti povezan sa mrežom. Dodatne informacije o korišćenju

aplikacije AirPrint i HP uređajima koji su kompatibilni sa aplikacijom AirPrint, potražite na lokaciji

www.hp.com/go/airprint

.

NAPOMENA:

Možda ćete morati da nadogradite firmver uređaja da biste koristili AirPrint. Posetite

lokaciju

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

58

Poglavlje 4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom

SRWW

background image

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu
Mac

Otkazivanje zadatka štampanja na Mac računarima

1.

Ako je zadatak štampanja u toku, možete ga otkazati na sledeći način:

a. Pritisnite dugme STOP (STANI) na kontrolnoj tabli uređaja.

b. Uređaj će zatražiti od vas da potvrdite otkazivanje. Pritisnite dugme

OK

.

2.

Zadatak za štampanje takođe možete otkazati i pomoću softvera ili u redosledu zadataka za

štampanje.

Softver: Na ekranu računara na kratko se pojavljuje dijalog pomoću koga možete da

otkažete zadatak za štampanje.

Redosled štampanja na Mac računarima: Otvorite redosled štampanja tako što ćete

dvaput kliknuti na ikonu uređaja u bazi. Označite zadatak štampanja, a zatim kliknite na

dugme Delete (Izbriši).

Menjanje formata i vrste papira na Mac računarima

1.

U meniju File (Datoteka) u softveru izaberite opciju Print (Odštampaj).

2.

U meniju Copies & Pages (Kopije i stranice) kliknite na dugme Page Setup

(Podešavanje stranice).

3.

Izaberite format iz padajuće liste Paper Size (Format papira), a zatim kliknite na dugme OK

(U redu).

4.

Otvorite meni Finishing (Završna faza).

5.

Izaberite vrstu iz padajuće liste Media-type (Vrsta medijuma).

6.

Kliknite na dugme Print (Odštampaj).

SRWW