HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Privremeno čuvanje privatnog zadatka na uređaju za kasnije štampanje

background image

Privremeno čuvanje privatnog zadatka na uređaju za kasnije štampanje

NAPOMENA:

Uređaj briše zadatak nakon što ga odštampate.

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Job Storage (Skladište zadataka).

4.

U delu Job Storage Mode (Režim skladišta zadataka), kliknite na stavku Personal Job

(Lični zadatak).

5.

Opcionalno: U delu Make Job Private (Neka zadatak bude privatan), izaberite opciju

PIN to print (PIN za štampanje), a zatim unesite četvorocifreni lični identifikacioni broj

(PIN).

6.

Odštampajte zadatak u svakom trenutku preko kontrolne table uređaja.