HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - การจัดส่ง

background image

การจัดสง

สําหรับสหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก ในการสงคืนตลับหมึกพิมพ

HP LaserJet เพื่อรีไซเคิล ใหใชปายที่อยูที่ระบุที่อยูและ

ชําระเงินลวงหนาซึ่งอยูในกลอง ในการใชฉลากของ

UPS โปรดมอบพัสดุใหกับพนักงานขับรถของ UPS ในระหวางการจัด

สงหรือการรับของในครั้งถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ

UPS (การจัดสงผาน UPS Ground จะมีคาบริการตามอัตรา

228

ภาคผนวก

D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

background image

การจัดสงพัสดุโดยปกติ

) สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ในทองถิ่นของคุณ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS

หรือเยี่ยมชม

www.ups.com

หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ

FedEx โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของบริการไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือพนักงานขับรถ

ของ

FedEx ในระหวางการรับของในครั้งถัดไป (การจัดสงผาน FedEx Ground จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสงพัสดุโดย

ปกติ

) หรือคุณนําตลับหมึกพิมพที่บรรจุหีบหอแลวไปสงที่สํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือศูนยจัดสงหรือรานของ

FedEx สําหรับที่ตั้งของสํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกาที่ใกลคุณที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-ASK-USPS หรือเยี่ยม
ชม

www.ups.com

สําหรับที่ตั้งของศูนยจัดสง

/รานของ FedEx ที่ใกลคุณที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-GOFEDEX

หรือเยี่ยมชม

www.fedex.com

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพิ่มเติมสําหรับการสงคืนครั้งละมากๆ โปรดเยี่ยมชม

www.hp.com/recycle

หรือโทรศัพทไปที่

1-800-340-2445 ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง

หนา