HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์ของ HP LaserJet

background image

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ

HP LaserJet

คุณสามารถสงคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ

HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ กับ

HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณสิ้นเปลืองใหมทุกชิ้น หากคุณสงคืนตลับหมึกพิมพครั้งละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เมื่อทานเขารวมในโครงการ

HP Planet Partners เราขอรับ

รองวาคารทริดจหมึกพิมพ

HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและ

โลหะกลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซึ่งจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เนื่องจากคารทริดจหมึกพิมพนี้ถูกรีไซเคิลและ
ใชในวัสดุใหม ดังนั้นจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

!

หมายเหตุ:

ใชฉลากสงคืนเพื่อสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ

HP LaserJet เทานั้น อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับคาร

ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต

HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซ้ํา หรือการสงคืน

ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ

HP โปรดดูที่

http://www.hp.com/recycle