HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช้ Windows

background image

เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช

Windows

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

THWW

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Windows

125

background image

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

ในสวน การวางแนวกระดาษ เลือกตัวเลือก แนวตั้ง หรือ

แนวนอน

หากตองการพิมพภาพในหนากระดาษแบบคว่ําลง ให

เลือกตัวเลือก หมุน

180 องศา

126

บท

8 งานพิมพ

THWW

background image

ใช