HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - พิมพ์ด้วย EconoMode

background image

พิมพดวย

EconoMode

เครื่องพิมพนี้มีตัวเลือก

EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกได

ยาวนานขึ้นและชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเริ่มลดลง และไมสามารถยอมรับได โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ

หมายเหตุ:

คุณสมบัตินี้ใชงานไดกับไดรเวอรเครื่องพิมพ

PCL 6 สําหรับ Windows หากคุณไมไดใชไดรเวอรดังกลาว

คุณสามารถเปดคุณสมบัตินี้โดยการใช

HP Embedded Web Server

1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ กระดาษ

/คุณภาพ

4.

คลิกกลองกาเครื่องหมาย

EconoMode

โหมด