HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - พิมพ์หน้าข้อมูล

background image

พิมพหนาขอมูล

หนาขอมูลใหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพและคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเครื่องพิมพ ใชวิธีการดังตอไปนี้เพื่อพิมพ
หรือดูหนาขอมูล

:

1.

เมื่ออยูที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม

Home (หนาแรก)

2.

เปดเมนูดังตอไปนี้

การดูแลระบบ

รายงาน

3.

เลือกชื่อรายงานที่คุณตองการตรวจดู เลื่อนขึ้นไปที่ตัวเลือก พิมพ และกดปุม

OK

เพื่อพิมพรายงาน

ระดับแรก

ระดับที่สอง

คําอธิบาย

หนาการกําหนดคา

/สถานะ

ผังเมนูการดูแลระบบ

แสดงเคาโครงและการตั้งคาปจจุบันของรายการเมนูบนแผงควบคุม

Configuration Page (หนาการ
กําหนดคา

)

แสดงการตั้งคาเครื่องพิมพและอุปกรณเสริมที่ติดตั้งไว

หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

แสดงอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของอุปกรณสิ้นเปลือง รายงาน
สถิติเกี่ยวกับจํานวนหนาและงานที่พิมพทั้งหมด หมายเลขผลิตภัณฑ
จํานวนหนา และขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา

HP ใหขอมูลโดยประมาณของอายุการใชงานที่เหลือของอุปกรณสิ้น
เปลืองเพื่อความสะดวกของลูกคา ระดับอุปกรณสิ้นเปลืองที่เหลือจริงอาจ
แตกตางจากขอมูลโดยประมาณที่ให

หนาแสดงการใช

แสดงขนาดกระดาษทั้งหมดที่ใชกับเครื่องพิมพ แสดงรายการวาเปนการ
พิมพแบบดานเดียว หรือการพิมพแบบสองดาน รวมทั้งรายงานจํานวน
หนา

หนาไดเรคทอรีของไฟล

แสดงชื่อไฟลและชื่อโฟลเดอรของไฟลที่เก็บไวในหนวยความจําของ
เครื่องพิมพ

หนาการตั้งคาปจจุบัน

แสดงการตั้งคาปจจุบันของแตละตัวเลือกในเมนู การดูแลระบบ

หนาอื่น

รายการแบบอักษร

PCL

พิมพแบบอักษร

PCL ที่มี

รายการแบบอักษร

PS

พิมพแบบอักษร

PS ที่มี

150

บท

9 จัดการและบํารุงรักษา

THWW

background image

ใช