HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - แถบ Networking (เครือข่าย)

background image

Networking (เครือขาย)

ใชแถบ

Networking (เครือขาย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพเมื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย

IP แถบนี้จะไมปรากฏขึ้นหากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายประเภทอื่นอยูแลว

รายการ