HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - แถบ Security (การรักษาความปลอดภัย)

background image

Security (การรักษาความปลอดภัย)

ตาราง

9-5

แถบ

Security (การรักษาความปลอดภัย) HP Embedded Web Server

เมนู

คําอธิบาย

General Security (การรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป

)

กําหนดรหัสผานของผูดูแลระบบเพื่อใหคุณสามารถจํากัดการเขาใชคุณสมบัติบางอยางในเครื่องพิมพ
ได

เปดหรือปดพอรตการพิมพที่เครื่องผาน

USB บนแผงควบคุมหรือพอรตการเชื่อมตอ USB บน

ฟอรแมตเตอรสําหรับการพิมพโดยตรงจากคอมพิวเตอร

Access Control (การควบคุมการเขาถึง)

กําหนดการเขาใชฟงกชันของเครื่องพิมพสําหรับบุคคลหรือกลุมที่จําเพาะเจาะจง และเลือกวิธีที่ผูใช
ลงชื่อเขาใชเครื่องพิมพ

Protect Stored Data (การปองกันขอมูลที่
จับเก็บไว

)

กําหนดและจัดการฮารดไดรฟภายในสําหรับเครื่องพิมพ เครื่องพิมพนี้มีฮารดไดรฟที่เขารหัสเพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด

กําหนดการตั้งคาสําหรับงานที่จัดเก็บในฮารดไดรฟของเครื่องพิมพ

Certificate Management (การจัดการ
ใบรับรอง

)

ติดตั้งและจัดการใบรับรองการรักษาความปลอดภัยสําหรับการเขาใชเครื่องพิมพและเครือขาย

แถบ