HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

background image

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

1.

เปดฝาดานบนของเครื่องพิมพ

2.

นําตลับหมึกพิมพที่หมดแลวออกจากเครื่องพิมพ

3.

นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ นําตลับหมึก

พิมพที่ใชแลวใสในถุงดังกลาวเพื่อนําไปรีไซเคิล

THWW

คําแนะนําในการเปลี่ยน

101

background image

4.

จับตลับหมึกพิมพไวทั้งสองขางแลวเขยาเบาๆ เพื่อใหผง

หมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

ขอควรระวัง:

อยาสัมผัสตัวปดหรือพื้นผิวของลูกกลิ้ง

5.

ถอดตัวล็อคและเทปที่ติดไวกับตลับหมึกใหมออก ทิ้งตัว

ล็อคและเทปตามขอบังคับในทองถิ่น

6.

จัดแนวตลับหมึกพิมพใหตรงรองในเครื่องพิมพ ใสตลับ

หมึกพิมพจนเขาที่ แลวปดฝาดานบน

หลังจากนั้นสักครู แผงควบคุมควรจะแสดงขอความ

พรอม

7.

การติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว นําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใส

ในกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา สําหรับคําแนะนํา

เกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดดูจากคูมือการรีไซเคิล

8.

หากตลับหมึกพิมพที่คุณใชอยูไมใชของ

HP โปรดดูคํา

แนะนําเพิ่มเติมจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ

102

บท

7 ตลับหมึกพิมพ

THWW