HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - สภาพแวดล้อมในการทำงาน

background image

สภาพแวดลอมในการทํางาน

ตาราง

C-3

เงื่อนไขที่จําเปน

เงื่อนไขทางดานสภาพแวดลอม

การพิมพ

จัดเก็บ

/สภาวะเตรียมพรอม

อุณหภูมิ

(เครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ)

7.5° ถึง 32.5°C (45.5° ถึง 90.5°F)

0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)

ความชื้นสัมพัทธ

5% ถึง 90%

35% ถึง 85%

224

ภาคผนวก

C รายละเอียดผลิตภัณฑ

THWW