HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menu Default Print Options (Tùy chọn in mặc định)

background image

Menu Default Print Options (Tùy chọn in mặc định)

Để hiển thị: Trên bảng điều khiển sản phẩm, nhấn nút Home (Trang chủ) , chọn menu
Administration (Quản trị), sau đó chọn menu Default Print Options (Tùy chọn in mặc định).

Trong bảng sau, dấu hoa thị (*) biểu thị cài đặt mặc định gốc.

Cấp thứ nhất

Cấp thứ hai

Giá trị

Number of Copies (Số bản sao)

Default Paper Size (Khổ giấy mặc định)

Chọn từ danh sách các khổ giấy mà sản

phẩm hỗ trợ.

Default Custom Paper Size (Khổ giấy tùy
chỉnh mặc định)

Unit of Measure (Đơn vị đo)

Inches (Inch)

mm

X Dimension (Kích thước X)

Y Dimension (Kích thước Y)

Ngăn Giấy Ra

Chọn từ danh sách các ngăn giấy ra sẵn có.

Sides (Mặt)

1-sided (1 mặt)*

2-sided (2 mặt)

2-Sided Format (Định dạng hai mặt)

Book-style (Kiểu dáng sách)*

Flip-style (Kiểu lật)

Edge-To-Edge (Cạnh đối cạnh)

Enabled (Đã bật)

Disabled (Đã tắt)*