HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menu Retrieve From USB (Truy lục lệnh in từ USB)

background image

Menu Retrieve From USB (Truy lục lệnh in từ USB)

GHI CHÚ:

Bạn phải bật tính năng này bằng cách sử dụng các menu trên bảng điều khiển hoặc Máy

chủ web nhúng của HP trước khi có thể sử dụng tính năng trên.

Để bật tính năng này bằng các menu trên bảng điều khiển, mở menu Administration (Quản trị), mở
menu phụ Retrieve From USB Settings (Cài đặt truy lục từ USB), sau đó chọn tùy chọn Enable
(Bật)
. Để bật tính năng này bằng cách sử dụng Máy chủ web nhúng của HP, nhấp vào tab Print (In).

Để hiển thị: Trên bảng điều khiển sản phẩm, nhấn nút Home (Trang chủ) , sau đó chọn menu
Retrieve From USB (Truy lục lệnh in từ USB).

Cấp thứ nhất

Cấp thứ hai

Giá trị

Chọn tệp hoặc thư mục

<Tên lệnh in>

Copies (Bản sao)

14

Chương 2 Các menu trên bảng điều khiển

VIWW

background image

Menu Retrieve Job From Device Memory (Truy lục lệnh in

từ bộ nhớ thiết bị)

Để hiển thị: Trên bảng điều khiển sản phẩm, nhấn nút Home (Trang chủ) , sau đó chọn menu
Retrieve Job From Device Memory (Truy lục lệnh in từ bộ nhớ thiết bị).

Cấp thứ nhất

Cấp thứ hai

Giá trị

All Jobs (With PIN) (Tất cả các lệnh in (Có mã
PIN))

Print (In)

Copies (Bản sao)

Print and Delete (In và xóa)

Copies (Bản sao)

Delete (Xóa)

All Jobs (No PIN) (Tất cả các lệnh in (Không
có mã PIN))

Print (In)

Copies (Bản sao)

Print and Delete (In và xóa)

Copies (Bản sao)

Delete (Xóa)

Yes (Có)

No (Không)

<Tên lệnh in có mã PIN>

Print (In)

Copies (Bản sao)

Print and Delete (In và xóa)

Copies (Bản sao)

Delete (Xóa)

<Tên lệnh in không có mã PIN>

Print (In)

Copies (Bản sao)

Print and Delete (In và xóa)

Copies (Bản sao)

Delete (Xóa)

Yes (Có)

No (Không)

VIWW