HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Bạn đang sử dụng một trình điều khiển máy in chung khi sử dụng kết nối USB

background image

Bạn đang sử dụng một trình điều khiển máy in chung khi sử dụng kết nối

USB

Nếu bạn đã kết nối cáp USB trước khi cài đặt phần mềm, bạn có thể đang sử dụng trình điều khiển
máy in chung thay vì trình điều khiển cho sản phẩm này.

1.

Hãy xóa trình điều khiển máy in chung.

2.

Cài lại phần mềm từ đĩa CD của sản phầm. Không nối cáp USB cho đến khi chương trình cài
đặt phần mềm nhắc bạn.

3.

Nếu cài đặt nhiều máy in, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng máy in trong menu thả xuống
Format For (Định dạng cho) trong hộp thoại Print (In).

VIWW

Khắc phục sự cố phần mềm sản phẩm với máy Mac 205

background image

206 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

A