HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tệp bạn muốn in không có trong menu Retrieve From USB (Truy xuất từ USB)

background image

Tệp bạn muốn in không có trong menu Retrieve From USB (Truy xuất từ USB)

Menu Retrieve From USB (Truy xuất từ USB) không mở khi bạn lắp phụ

kiện USB

1.

Bạn có thể sử dụng phụ kiện lưu trữ USB hoặc hệ thống tệp mà sản phẩm này không hỗ trợ.
Lưu các tệp trên phụ kiện lưu trữ USB thông thường sử dụng hệ thống tệp FAT. Sản phẩm hỗ
trợ phụ kiện lưu trữ USB sử dụng FAT12, FAT16, và FAT32.

2.

Nếu một menu khác đã mở, hãy đóng menu đó rồi lắp phụ kiện lưu trữ USB.

3.

Phụ kiện lưu trữ USB có thể có nhiều phân đoạn. (Một số nhà sản xuất phụ kiện lưu trữ USB cài
đặt phần mềm trên phụ kiện để tạo các phân đoạn, tương tự như một đĩa CD). Định dạng lại
phụ kiện USB để xóa các phân đoạn đó hoặc sử dụng phụ kiện lưu trữ USB khác.

4.

Phụ kiện lưu trữ USB có thể cần nhiều điện hơn so với sản phẩm cung cấp.

a.

Tháo phụ kiện lưu trữ USB.

b.

Tắt sản phẩm và sau đó bật lại.

c.

Sử dụng phụ kiện lưu trữ USB dùng nguồn điện riêng hoặc phụ kiện USB sử dụng ít điện
hơn.

5.

Phụ kiện lưu trữ USB không hoạt động bình thường.

a.

Tháo phụ kiện lưu trữ USB.

b.

Tắt sản phẩm và sau đó bật lại.

c.

Thử in từ một phụ kiện lưu trữ USB khác.

Tệp không in từ phụ kiện lưu trữ USB

1.

Đảm bảo có giấy trong khay.

2.

Kiểm tra bảng điều khiển để xem thông báo. Nếu giấy bị kẹt trong sản phẩm, hãy gỡ giấy kẹt.

Tệp bạn muốn in không có trong menu Retrieve From USB (Truy xuất từ

USB)

1.

Bạn có thể thử in một loại tệp mà tính năng in USB không hỗ trợ. Sản phẩm hỗ trợ các loại
tệp .pdf, .prn, .pcl, .ps và .cht.

2.

Có thể bạn có quá nhiều tệp trong một thư mục đơn lẻ trên phụ kiện lưu trữ USB. Hãy giảm số
tệp trong thư mục này bằng cách chuyển chúng vào thư mục con.

3.

Bạn có thể sử dụng bộ ký tự cho tên tệp mà sản phẩm không hỗ trợ. Trong trường hợp này, sản
phẩm sẽ thay tên tệp bằng các ký tự của một bộ ký tự khác. Đổi tên các tệp bằng ký tự ASCII.

VIWW

Khắc phục sự cố in walk-up USB 199