HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Thay đổi cài đặt khôi phục khi bị kẹt giấy

background image

Thay đổi cài đặt khôi phục khi bị kẹt giấy

Sản phẩm này cung cấp một tính năng khôi phục kẹt giấy, tính năng này sẽ in lại trang bị kẹt. Sản
phẩm có các tùy chọn sau:

Auto (Tự động) — Sản phẩm tìm cách in lại các trang bị kẹt khi có đủ bộ nhớ. Đây là cài đặt
mặc định.

Off (Tắt) — Sản phẩm không tìm cách in lại các trang bị kẹt. Do không sử dụng bộ nhớ để lưu
các trang gần đây nhất, hiệu suất hoạt động đạt mức tối ưu.

GHI CHÚ:

Khi sử dụng tùy chọn này, nếu sản phẩm hết giấy hoặc khi in trên cả hai mặt, một

số trang có thể bị mất.

On (Bật) — Sản phẩm luôn luôn in lại các trang bị kẹt. Sản phẩm chia thêm bộ nhớ để lưu một
vài trang vừa được in gần đây nhất. Điều này có thể khiến hiệu suất tổng thể bị giảm sút.

1.

Từ bảng điều khiển sản phẩm, nhấn nút Home (Trang chủ) .

2.

Mở các menu sau:

Administration (Quản trị)

General Settings (Cài đặt chung)

Jam recovery (Khôi phục tình trạng kẹt giấy)

3.

Chọn cài đặt thích hợp, và sau đó nhấn nút

OK

.

194 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW