HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Bật hoặc tắt tùy chọn Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) từ bảng điều khiển

background image

Bật hoặc tắt tùy chọn Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) từ bảng điều khiển

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng mặc định này bất cứ lúc nào, và bạn không phải bật lại tính năng
này khi lắp hộp mực mới.

1.

Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) .

2.

Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp)

Supply Settings (Cài đặt nguồn cung cấp)

Black Cartridge (Hộp mực đen)

Very Low Settings (Cài đặt rất thấp)

3.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Chọn tùy chọn Continue (Tiếp tục) để đặt sản phẩm thành sẽ cảnh bảo khi hộp mực gần
hết, nhưng tiếp tục in.

GHI CHÚ:

Sử dụng cài đặt Continue (Tiếp tục) cho phép in quá ngưỡng Gần hết mà

không cần có sự tương tác của khách hàng và có thể dẫn đến chất lượng in không đạt yêu
cầu.

Chọn tùy chọn Stop (Dừng) để đặt sản phẩm sẽ ngừng in cho đến khi bạn thay thế hộp
mực.

Chọn tùy chọn Prompt to continue (Nhắc để tiếp tục) để đặt sản phẩm thành sẽ ngừng in
và nhắc bạn thay thế hộp mực. Bạn có thể xác nhận lời nhắc và tiếp tục in.

94

Chương 7 Hộp mực

VIWW

background image

Nếu bạn chọn tùy chọn Stop (Dừng) hoặc Prompt to continue (Nhắc để tiếp tục), sản phẩm sẽ
ngừng in khi đạt tới ngưỡng Gần hết. Khi bạn thay thế hộp mực, sản phẩm tự động tiếp tục in.