HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Cấu hình địa chỉ IP

background image

Cấu hình địa chỉ IP

1.

Cắm cáp mạng vào sản phẩm và vào mạng.

2.

Chờ 60 giây trước khi tiếp tục. Trong thời gian này, mạng sẽ nhận diện sản phẩm và gán địa chỉ
IP hoặc tên máy chủ cho sản phẩm.

3.

Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) .

4.

Mở các menu sau:

Administration (Quản trị)

Reports (Báo cáo)

Configuration/Status Pages (Trang cấu hình/Trạng thái)

Configuration Page (Trang cấu hình)

VIWW

Kết nối mạng với Windows

63

background image

5.

Tìm địa chỉ IP trên trang Embedded Jetdirect (Jetdirect nhúng).

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

6.

IPv4: Nếu địa chỉ IP là 0.0.0.0 hoặc 192.0.0.192 hoặc 169.254.x.x, bạn phải cấu hình địa chỉ IP
theo cách thủ công. Nếu không, cấu hình mạng đã thành công.

IPv6: Nếu địa chỉ IP bắt đầu bằng "fe80:", sản phẩm có thể in. Nếu không, bạn phải cấu hình địa
chỉ IP theo cách thủ công.