HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Đặt hoặc thay đổi mật khẩu mạng.

background image

Đặt hoặc thay đổi mật khẩu mạng.

Sử dụng máy chủ Web nhúng để đặt mật khẩu mạng hoặc thay đổi mật khẩu hiện có.

1.

Mở máy chủ Web nhúng, bấm vào tab Networking (Hoạt động mạng), và sau đó bấm vào liên
kết Security (Bảo mật).

GHI CHÚ:

Nếu đã cài đặt mật khẩu trước đó, bạn sẽ được nhắc nhập lại mật khẩu đó. Nhập

mật khẩu vào, sau đó nhấp vào nút Apply (Áp dụng).

2.

Nhập mật khẩu mới vào hộp New Password (Mật khẩu mới) và hộp Verify password (Xác
nhận mật khẩu)
.

3.

Ở cuối cửa sổ, nhấp vào nút Apply (Áp dụng) để lưu mật khẩu.

VIWW

Kết nối mạng với Windows

65