HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng

background image

Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng

Sử dụng máy chủ Web nhúng để xem hoặc thay đổi các cài đặt cấu hình IP.

1.

In trang cấu hình, và tìm địa chỉ IP.

Nếu bạn đang sử dụng IPv4, địa chỉ IP sẽ chỉ gồm có các chữ số. Địa chỉ có định dạng
sau:

xxx.xxx.xxx.xxx

Nếu bạn đang sử dụng IPv6, địa chỉ IP sẽ là tổ hợp các ký tự và chữ số theo hệ thập lục
phân. Nó có định dạng tương tự như sau:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Để mở máy chủ Web nhúng, hãy nhập địa chỉ IP vào dòng địa chỉ của trình duyệt Web.

3.

Bấm tab Networking (Hoạt động Mạng) để lấy thông tin mạng. Bạn có thể thay đổi các cài đặt
khi cần.