HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Đặt hẹn giờ nghỉ

background image

Đặt hẹn giờ nghỉ

Sử dụng tính năng hẹn giờ nghỉ để đặt sản phẩm ở chế độ nghỉ tự động sau một khoảng thời gian
không hoạt động đã xác định trước.

1.

Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) .

2.

Mở từng menu sau:

a.

Administration (Quản trị)

b.

General Settings (Cài đặt chung)

c.

Energy Settings (Cài đặt năng lượng)

d.

Sleep Timer Settings (Cài đặt hẹn giờ nghỉ)

e.

Sleep/Auto Off After (Tắt chế độ Nghỉ/Tự động sau)

3.

Chọn khoảng thời gian thích hợp, sau đó nhấn nút

OK

.

GHI CHÚ:

Giá trị mặc định là 30 phút.