HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Danh sách Other Links (Liên kết khác)

background image

Danh sách Other Links (Liên kết khác)

GHI CHÚ:

Bạn có thể lập cấu hình các mục sẽ xuất hiện trong danh sách Other Links (Liên kết

khác) bằng cách sử dụng menu Edit Other Links (Sửa đổi các liên kết khác) trên tab General (Tổng
quan). Các mục sau là liên kết mặc định.

150 Chương 9 Quản lý và bảo trì

VIWW

background image

Bảng 9-6

Tab Other Links (Liên kết khác) Máy chủ web nhúng của HP

Menu

Mô tả

Product Support (Hỗ trợ sản phẩm)

Kết nối với trang hỗ trợ dành cho sản phẩm, từ trang này bạn có thể tìm kiếm trợ
giúp liên quan đến các chủ đề khác nhau.

HP Instant Support (Hỗ trợ tức thời
của HP)

Kết nối bạn với trang web của HP để giúp bạn tìm các giải pháp cho những vấn
đề của sản phẩm.

VIWW

Sử dụng máy chủ web nhúng của HP 151