HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

background image

In trên giấy tiêu đề hoặc mẫu in sẵn bằng Windows

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình

phần mềm, bấm Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

VIWW

Thao tác in bổ sung bằng Windows 123

background image

4.

Từ danh sách thả xuống Paper type (Loại

giấy), bấm tùy chọn More... (Thêm...).

5.

Mở rộng danh sách tùy chọn Type is: (Loại:).

124 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

6.

Mở rộng danh sách tùy chọn Other (Khác).

7.

Chọn tùy chọn cho loại giấy mà bạn đang sử

dụng, rồi bấm nút OK.