HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

background image

In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình

phần mềm, bấm Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

128 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

4.

Trong vùng Special pages (Các trang đặc

biệt), bấm tùy chọn Print pages on different

paper (In các trang trên loại giấy khác nhau),

sau đó bấm nút Settings (Thiết lập).

5.

Trong vùng Pages in document (Trang trong

tài liệu), chọn tùy chọn First (Đầu tiên) hoặc

Last (Cuối cùng).

6.

Chọn các tùy chọn phù hợp từ danh sách thả

xuống Paper source (Nguồn giấy) và Paper

type (Loại giấy). Bấm nút Add (Thêm).

VIWW

Thao tác in bổ sung bằng Windows 129

background image

7.

Nếu bạn in cả hai trang đầu và trang cuối trên

loại giấy khác, hãy lặp lại các bước 5 và 6,

chọn các tùy chọn cho loại giấy còn lại.

8.

Bấm nút OK.