HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Thử in một bản trước khi in tất cả các bản in

background image

Thử in một bản trước khi in tất cả các bản in

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

3.

Bấm tab Job Storage (Lưu trữ lệnh in).

4.

Trong vùng Job Storage Mode (Chế độ lưu trữ lệnh in), bấm tùy chọn Proof and Hold (Kiểm
tra và giữ)
.