HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Chọn hướng trang bằng Windows

background image

Chọn hướng trang bằng Windows

1.

Trên menu File (Tập tin) trong chương trình

phần mềm, nhấp Print (In).

120 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

2.

Chọn sản phẩm, sau đó nhấp vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Nhấp tab Finishing (Kết thúc).

4.

Trong vùng Orientation (Hướng), chọn tùy

chọn Portrait (Dọc) hoặc Landscape

(Ngang).

Để in hình ảnh lộn ngược trên trang, chọn tùy

chọn Rotate by 180 degrees (Xoay 180 độ).

VIWW

Thao tác in cơ bản bằng Windows 121