HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tạo lối tắt in

background image

Tạo lối tắt in

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình

phần mềm, bấm Print (In).

112 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Bấm tab Printing Shortcuts (Các lối tắt in).

4.

Chọn một lối tắt in hiện có để làm cơ sở.

GHI CHÚ:

Luôn chọn một phím tắt trước khi

điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào ở bên phải màn

hình. Nếu bạn điều chỉnh cài đặt và sau đó

chọn một phím tắt, tất cả các điều chỉnh sẽ bị

mất.

VIWW

Thao tác in cơ bản bằng Windows 113

background image

5.

Chọn các tùy chọn in cho lối tắt mới.

6.

Bấm nút Save As (Lưu dưới dạng).

7.

Nhập tên cho lối tắt mới, và nhấp nút OK.

114 Chương 8 Tác vụ in

VIWW