HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ

background image

Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ

Để tham gia vào chương trình hoàn trả và tái chế HP Planet Partners (Đối tác Hành tinh HP), bạn chỉ
cần làm theo những hướng dẫn đơn giản ở trong bản hướng dẫn tái chế (có trong gói hàng cung cấp
sản phẩm mới của bạn) hoặc đến trang

www.hp.com/recycle

. Chọn quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn

để biết thông tin về cách thức hoàn trả bộ mực in HP LaserJet của bạn.